ویژگی های اقتصادی


آب و هوای معتدل و مرطوب و خاکهای رسوبی حاصلخیز در محدوده مورد مطالعه زمینه مناسبی برای انجام فعالیتهای کشت و زرع فراهم نموده و بر این اساس بخش کشاورزی در روستا به عنوان بخش محوری در سازمان اقتصادی آن مطرح می باشد.
فعالیتهای وابسته به کشاورزی از جمله واحدهای برنجکوبی، استخر پرورش ماهی تک منظوره و دو منظوره (کشت توام برنج با پرورش ماهی)، پرورش طیور از جمله پرورش غاز و اردک، دامداری از جمله پرورش گاو، صنوبر کاری، صنایع دستی از جمله بافت کلاه، حصیر، جارو، و … می باشد. اقتصاد مردم روستا بیشتر بر پایه زراعت استوار است.

روستای دهنه سر شیجان

روستای دهنه سر شیجان

زراعت و فعالیت اقتصادی مردم روستای دهنه سر شیجانکشت و کار در فصل بهار در روستای دهنه سر

کشت و کار در فصل بهار در روستای دهنه سرکشت و کار در فصل بهار در روستای دهنه سر

کشت و کار در فصل بهار در روستای دهنه سر