ویژگی های اجتماعی جمعیتی
روستای دهنه سر شیجان

ویژگی های اجتماعی جمعیتی


بررسی وضعیت جمعیتی یک سکونتگاه زیستی در گذشته، حال و آینده نگری جهت برنامه ریزی می تواند بسیار مفید و مهم باشد. چرا که جمعیت بعنوان اصلی ترین شاخص برنامه ریزی و آینده نگری در هر گونه طرح ریزی سکونتگاههای زیستی محسوب می گردد.
تعداد جمعیت روستای دهنه سر شیجان در طی سالهای ۸۵-۱۳۴۵ به ترتیب برابر ۷۸۵ و ۱۰۸۵ نفر بوده است(مرکز آمار ایران، ۱۳۴۶ – ۱۳۸۶).
نرخ رشد جمعیت روستای دهنه سر شیجان در طی سالهای ۵۵ – ۴۵ و ۸۵ – ۷۵ به ترتیب ۵۷/۱ و ۱۸/۰- درصد بوده است.
تعداد خانوار روستای دهنه سر شیجان طی سالهای ۴۵ و ۸۵ به ترتیب ۱۳۶ و ۳۱۳ بوده است.
با توجه به تعداد جمعیت این روستا، بعد خانوار نیز طی سالهای ۴۵ و ۸۵ به ترتیب برابر با ۸/۵ و ۴۷/۳ بوده است(مرکز آمار ایران ۸۶-۱۳۴۶).
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از طریق مطالعات میدانی و مصاحبه، جمعیت روستای دهنه سر شیجان در سال ۱۳۸۸، ۱۱۷۲ نفر و ۳۵۴ خانوار بوده است( خانه بهداشت روستای دهنه سر شیجان۱۳۹۰).