شعاع عملکرد خدمات
فاصله شهر رشت و خمام با روستای دهنه سر شیجان

شعاع عملکرد خدمات


روستای دهنه سر شیجان با ۱۰۸۵ نفر جمعیت دارای خدمات زیربنایی و روبنایی لازم برای خود می باشد. روستا تقریباً تمام مایحتاج اولیه خود را فراهم می کند و برای تهیه سایر مایحتاج خود همچنین برای رفع امور اداری و غیر خدماتی به شهرهای خمام، بندرانزلی و رشت مراجعه می کند. روستای دهنه سر شیجان به علت واقع شدن در بخش انتهایی مجموعه روستایی شیجان، به روستاهای همجوار ارائه خدمات نمی کند.

فاصله شهر رشت با روستای دهنه سر شیجان

فاصله شهر رشت با روستای دهنه سر شیجانفاصله شهر  خمام با روستای دهنه سر شیجان

فاصله شهر خمام با روستای دهنه سر شیجانفاصله شهر بندرانزلی با روستای دهنه سر شیجان

فاصله شهر بندرانزلی با روستای دهنه سر شیجان